Vedtægter

§1

Foreningens navn er Rudkøbing Musikforening.

Foreningen har sit virke og sit hjemsted i Langeland Kommune.

§2

Det er foreningens formål at virke musikalsk oplysende, igangsættende og formidlende.

Formålet søges opnået ved:

 • At arrangere koncerter
 • At arrangere kurser
 • At støtte amatørmusikken
 • At formidle erfaringer
 • At søge samarbejde med andre musikforeninger lokalt som på landsplan
 • At sørge for, at så mange som muligt får indsigt i og glæde af musik

 

§3

Som medlem kan optages personer, som går ind for formålsparagraffen.

Anmodning om optagelse i foreningen kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen, og medlemskabet træder i kraft fra den dato, hvor kontingentet er betalt og kvittering udstedt.

Udmeldelse kan ske til enhver tid ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Udmeldte har ingen krav på kontingentrefusion eller andel i foreningens ejendele.

Kontingentrestance – udover 30 dage efter påkrav – medfører automatisk tab af medlemskab.

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En generalforsamling er lovlig, når indkaldelsen af medlemmer er sket skriftligt, eller via dagspressen med mindst 14 dages varsel og under vedlæggelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftligt form være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

Hvert medlemskab giver ret til en´ stemme, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance eller er indmeldt senest 4 uger inden generalforsamlingen.

Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres af et medlem.

Beslutninger og afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt generalforsamlingens deltagere.

Referat af generalforsamlingen optages i bestyrelsens protokol og underskrives af formanden og dirigenten.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kasserer aflægger regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse. Valg af revisor og suppleanter.
 7. Eventuelt.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er på valg hvert andet år, således at 3 er på valg det ene år og 4 andre det følgende år. Suppleanter er på valg hvert år.

Revisoren er tilsvarende på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Valg af bestyrelse foregår ved skriftlig afstemning. Blandt medlemmerne vælges 7 medlemmer til bestyrelse plus 2 suppleanter, og der vælges 1 revisor plus 1 revisorsuppleant.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning – og skal afholdes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret anmodning herom.

Denne generalforsamling skal finde sted mindst en måned efter, at lovlig begæring herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldelsen sker som ved en ordinær generalforsamling.

§7

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer uden portefølje.

Hvis et bestyrelsesmedlem nedlægger sit mandat erstattes denne af en suppleant.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved enstemmighed ved 4 fremmødte og ved simpelt flertal ved mindst 5 fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg blandt foreningens medlemmer.

Formanden tegner foreningen udadtil, men kan uddelegere tegningsret til den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer er ikke personligt ansvarlig for foreningens gæld.

§8

Medlemskontingent fastsattes af den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves pr. giro. Det forfalder 1. Maj og skal således være betalt inden udgangen af denne måned).

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det pr. 31. december afsluttede og af revisor reviderende regnskab skal fremlægges ved den efterfølgende generalforsamling. Der gives minimum en uge og maksimum to uger til revision.

§9

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen.

§10

Foreningen kan opløses, såfremt mindst ¾ af de på hver af 5 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger er for opløsningen.

Ved foreningens opløsning gives dennes ejendele til andre musikalske aktiviteter på Langeland.

Vedtaget august 1982

Ændret sep. 1984, sep. 1985, sep. 1988, sep. 1990, marts 2001, juni 2006

Bestyrelsen 2023:

Tommy Bredal (formand).

Christian Rasmussen (næstformand)

Kim Bach (kasserer)

Jesper Mydtskov (bestyrelsesmedlem)

Torben Kaiser (bestyrelsesmedlem).

Louise Seedorf  (bestyrelsesmedlem)

Erik Hansen (suppleant)

Jimmy Skov (suppleant).